ZASADY DOBRYCH PRAKTYK BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Brokerzy Ubezpieczeniowi i Zakłady Ubezpieczeń działając w najlepiej pojętym interesie Ubezpieczających, poprzez zapewnienie im m. in.:

- wszechstronnej i kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej,

- pełnej i profesjonalnej obsługi,

- rzetelnej realizacji wypłat odszkodowań i świadczeń w wypadku powstania szkód

przyjmują niniejsze ZASADY i deklarują wolę ich stosowania w swej działalności.

1. Broker dołoży wszelkich starań, aby zapytanie ofertowe było składane z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Zakładowi Ubezpieczeń przygotowanie odpowiedzi, a Zakład Ubezpieczeń dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w terminie umożliwiającym Brokerowi złożenie klientowi oferty.

2. Zapytanie ofertowe Brokera powinno zawierać informacje niezbędne do oceny ryzyka, w tym informacje o szkodach, zakresie proponowanej ochrony ubezpieczeniowej oraz propozycje wysokości oczekiwanej prowizji brokerskiej, a Zakład Ubezpieczeń udzieli odpowiedzi zgodnie z zaproponowanym przez Brokera programem ubezpieczeniowym.

3. Broker wraz z zapytaniem ofertowym przedłoży stosowne umocowanie od klienta, a Zakład Ubezpieczeń będzie przestrzegał zakresu umocowania, udzielonego Brokerowi przez klienta.

4. Broker przedkłada wybranym Zakładom Ubezpieczeń identyczne zapytanie ofertowe, dotyczące danego klienta, a Zakład Ubezpieczeń, w przypadku otrzymania identycznych zapytań od kilku umocowanych Brokerów, udzieli jednakowych odpowiedzi.

5. Broker udzieli Zakładowi Ubezpieczeń odpowiedzi w sprawie decyzji klienta odnośnie złożonej oferty, a Zakład Ubezpieczeń udzieli odpowiedzi w przypadku braku zainteresowania zapytaniem ofertowym Brokera.

6. Zakład Ubezpieczeń będzie udzielał Brokerowi informacji o przebiegu szkodowym danego klienta, w oparciu o udzielony Brokerowi przez klienta zakres umocowania.

7. Zakład Ubezpieczeń będzie określał termin ważności przedłożonej oferty.

8. Zakład Ubezpieczeń nie będzie udzielał imiennej rekomendacji Brokerowi.

9. Zakład Ubezpieczeń w przypadku otrzymania jednakowej oferty bezpośrednio od klienta i za pośrednictwem Brokera, nie przedłoży klientowi oferty korzystniejszej, niż złożona za pośrednictwem Brokera.

10. Broker będzie składał zapytanie ofertowe do jednej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń, a Zakład Ubezpieczeń udzieli jednej odpowiedzi, przez wyznaczoną do tego jednostkę organizacyjną.


ZASADY, opracowane przez grupę roboczą Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych oraz przedstawicieli Komisji Ubezpieczeń Majątkowych PIU zostały przyjęte na III Kongresie Brokerów Ubezpieczeniowych w Mikołajkach (maj 2000) podczas posiedzenia „okrągłego stołu” z udziałem ubezpieczycieli. Zarząd PIU na swym posiedzeniu w październiku roku 2000 przyjął ZASADY wraz z rekomendacją do stosowania przez zakłady ubezpieczeń.